Loading Game...

Loading Game...

Lognumber:

Lognumber is a game developed for practise of logical thinking and training of numbers (learning of the four arithmetical operations), which is usable for a wide range of primarily and secondary school steps. Each Lognumber is built as a logical numbmer puzzle, and it has only one solution. Lognumber is available in various difficulty levels and basic forms and can be played by a single player or as a competition between several players. Competition in Lognumber motivates children and youth to learn and memorise addition and multiplication tables quickly and these are important for learnring of other subjects in mathematics lessons. Lognumber also learn the players to think logically as the logic makes it easier and faster to get to the solutions. The game contains 30.000 Lognumber in the five difficulty levels and has been especially developed for primarily and secondary school.

For more please Contact Us

Om Lognumber:

Lognumber er et spil til indøvelse af logisk tænkning og tal træning (indlæring af de fire regnearter), som er anvendeligt i et meget bredt udsnit af folkeskolens klasse trin. Hver Lognumber er bygget op som en logisk tal-kryds, og den har kun en løsning. Lognumber findes i forskellige sværhedsgrader og grundformer, og den kan spilles af en enkelt spiller eller som konkurrence mellem flere spillere. Konkurrencen i Lognumber motiverer børn og unge til at lære og huske addition og multiplikations tabellerne hurtigt, hvor disse er vigtige for indlæring af andre emner i matematiktimerne. Lognumber lærer også spillerne til at tænke logisk, da logikken gør det nemmere og hurtigere at komme frem til løsningerne. Spillet indeholder 30.000 Lognumber i de fem sværhedsgrader og er især udviklet til folkeskolen.

For mere Kontakt Os

Contact Us:For more please Contact Us

Kontakt os:For mere kontakt Os


Plus
Multiply
Level 0 Niveau 0
Level 1 Niveau 1
Level 2 Niveau 2
Level 3 Niveau 3
Level 4 Niveau 4
5 Minutes
10 Minutes
15 Minutes
20 Minutes
30 Minutes

rules!

Game Rules Lognumber:

Fill out all empty hexagons with a number from 1 to 9 like this: The numbers in the white hexagons has to be even hence 2,4,6 or 8 The numbers in the yellow hexagons has to be uneven hence 1,3,5,7 or 9. The numbers of the hexagons in each row, column and diagonal has to be different. The number of the grey square besides each row,column or diagonal has to be the sum / product of the numbers in the hexagons on the same row, column or diagonal.
Please notice: the little lognumber with 4 empty hexagons should be completed with 4 different numbers. But the same number can be used up to three times in the solution of Lognumber with 9 empty hexagons, so long as each sum/product at the grey squares, comes from 3 different numbers. Each Lognumber only has one solution and the easiest way to find it, is by solving Lognumber logically.

Spilleregler Lognumber:

Udfyld alle tomme felter med et tal fra 1 til 9 således: Tallene i de hvide felter skal være lige, nemlig 2, 4, 6, 8. Tallene i de gule felter skal være ulige, nemlig 1, 3, 5, 7, 9. Tallene i felterne i hver række, søjle og diagonal skal være forskellige og summen eller produktet af disse forskellige tal skal give tallet i det tilhørende grå felt som står ved rækken, søjlen eller diagonalen. Bemærk: De små Lognumber med 4 tomme felter udfyldes altid med 4 forskellige tal, men et tal kan bruges op til tre gange til løsningen af Lognumber med 9 tomme felter, så længe hver sum/produkt som står på de grå felter udkommer af tre forskellige tal. Hver Lognumber har kun en løsning, og den finder du hurtigst ved at løse Lognumber logisk.

plus sample
plus sample
multi sample
multi sample

Lognumber Competition:

The players can compete against each other like this: All chooses Lognumber of the same variation, level of difficulty and game time (E.g. Multiplication, level 1, 15 minutes). The players push start at the same time and a Lognumber will automatically appear on each screen.
When a player has solved his/hers Lognumber correctly, he/she will get 1 point and a new Lognumber. If the solutions is incorrect, the player will receive 0 point, but a new Lognumber.
The game will automatically stop, when the game time is over, and the winner is the player with the most points.

Lognumber konkurrence:

Spillerne kan konkurrere mod hinanden således: Alle vælger Lognumber af samme variation, sværhedsgrad og spilletid (f.eks. multiplikation, niveau 1, 15 minutter). De trykker på start samtidigt, og der kommer automatisk en Lognumber frem på hver skærm. Når en spiller har løst sin Lognumber korrekt, får han/hun automatisk 1 point og en ny Lognumber. Hvis løsningen er forkert, får spilleren blot en ny Lognumber. Spillet stopper automatisk, når spilletiden er færdig, og vinderen er den spiller, der har fået flest point.

IQ Test:

The IQ test lasts for 30 minutes and you have to solve as many Lognumbers as possible.

If your solution is correct you will receive points according to the Lognumber level:

Wrong solution will give 0 points.

IQ test contain only games from Level 0 to Level 4. When you press the start bottom, the first Lognumber level 0 will automatically appear on the screen.
To move up a Level you have to solv six lognumber correct in the same level.

The test will stop automatically when time is up. You can see your points and the average points scored by others who have completed the test.

IQ Test:

IQ testen varer 30 minutter og du skal løse så mange Lognumbers som muligt i den tid.

Hver gang din løsning er korrekt får du point afhængig af niveauet:

Forkert løsningener giver 0 point.

IQ test indholder kun Lognumber fra niveau 0 til niveau 4. Når du trykker på start, kommer automatisk en Lognumber i niveau 0 frem på skærmen.
For at gå et niveau op skal der løses seks Lognumber korrekt i samme niveau.

Testen stopper automatisk, når tiden er gået. Du kan se dine point og sammenligne dem med gennemsnittet af de andres point som har fuldført testen.

Windows
Apple
Firefox Chrome